Lütten Leckersnuten

Kiek ins, wat is de Heben so rot.
Dat sünd de Engels, de backt dat Brot.
De backt den Wiehnachtsmann sin Stuten,
för all de lüt­ten Leckersnuten.

Nu flink de Teller ünnert Bett,
und legg ju hen und wes recht nett.
De Sünnerklas steit för de Dör,
de Wiehnachtsmann de schickt em her.

Wat de Engels hebbt backt, dat schöllt ji probeern
und schmeckt dat good, denn hört se dat gern
und de Wiehnachtsmann smunzelt :
„Nu backt man mehr.“
Och, wenn doch blos ers Wiehnacht weer.

Plattdeutsches Volksgedicht, münd­lich über­lie­fert